Metropolitan Museum of Art

Metropolitan Museum of Art

es
Rhinoceros, Western Han dynasty (206 B.C.–A.D. 9), 2nd century B.C. Gilt bronze, rhinoceros 7¾ x 3¼ x 3⅞ in. (19.8 x 8.4 x 9.8 cm). Excavated in 2010, tomb no. 1 (Liu Fei, prince of Jiangdu, d. 129 B.C.), Dayunshan, Xuyi, Jiangsu Province
Photo: Courtesy Nanjing Museum
Subscribe
Get updates on the Metropolitan Museum of Art